Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học

Thực hiện Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công văn số 3078/SGDĐT-GDPT, ngày 31/8/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

Bài viết liên quan