Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch số 3351/ KH-SGDĐT  ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ năm học 2021-2022 như sau:

Bài viết liên quan