Bài giảng điện tử: An toàn giao thông

An toàn giao thông là trách nghiệm của mọi gia đình

Tài liệu đính kèm: Tải về

Khi tham gia giao thông các bạn nhỏ cần chú ý

Đèn đỏ dừng lại

Đèn vàng đi chậm, chú ý quan sát

Đèn xanh được đi

Bài viết liên quan