TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỔ VIỆT (968-2018)

Vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc được thể hiện: Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, tồn tại và phát triển đã khẳng định sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân ta sau nghìn năm Bắc thuộc. Đây cũng chính là nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tài liệu đính kèm: Tải về

1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỔ VIỆT (968-2018)

Nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước – kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê. Nhà nước Đại Cồ Việt đã có công lao trong việc giữ gìn, củng cố nền độc lập dân tộc trong một thời gian gần một thế kỷ. Trong thời kỳ này, các vương triều phương Bắc mang quân xâm lược, nhưng đều bị chống trả quyết liệt. Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách và những thành tựu, kết quả của Nhà nước Đại Cồ Việt đã đặt nền móng cho sự ra đời, tồn tại và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đối ngoại, giao thông… của nhà nước phong kiến Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Thực hiện công văn số 175-CV/TG ngày 14/3/2018 của Ban Tuyên Giáo quận ủy Tây Hồ về việc Tuyên truyền kỉ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cổ Việt (968-2018), trường tiểu học Phú Thượng xin trân trọng gửi đến các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong trường Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

Bài viết liên quan