THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Công văn số 1378/SGDĐT-CTTT của Sở giáo dục và Đào tạo ngày 07 tháng 5 năm 2020 - về việc thực hiện các biện pháp phòng chồng Covid-19 trong trường học.

 

Bài viết liên quan