Tiết mục múa Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to

..Dù ngày mai kia, con lớn nên người

Nhưng với cha mẹ, con mãi bé thơ...