On ecrit sur le mur

On ecrit sur le mur

Một bài hát về tình bạn bằng tiếng Pháp do các bạn lớp Song ngữ - 2A6 trình bày.